Obchodné podmienky pre podnikateľov

obchodnej společnosti PLK s.r.o.,
so sídlom Říčanská 69, 250 84 Sibřina, Česká republika, IČO: 284 44 248, zapísaná v OR vedenom Mestským súdom v Prahe, Oddiel: C, Vložka č.: 141962, DIČ: CZ28444248
mail: info@kuzelnyhrad.sk
telefón: 02 2057 0036
poštová adresa: PLK s.r.o., so sídlom Říčanská 69, 250 84 Sibřina, Česká republika

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je PLK s.r.o., so sídlom Říčanská 69, 250 84 Sibřina, Česká republika, IČO: 284 44 248, zapísaná v OR vedenom Mestským súdom v Prahe, Oddiel: C, Vložka č.: 141962, DIČ: CZ28444248 (ďalej len „predávajúci“) a kupujúcim, ak je kupujúci osobou, ktorá je podnikateľom v zmysle ust. § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka a ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Kontaktné údaje predávajúceho:
PLK s.r.o., so sídlom Říčanská 69, 250 84 Sibřina, Česká republika, IČO: 284 44 248, zapísaná v OR vedenom Mestským súdom v Prahe, Oddiel: C, Vložka č.: 141962, DIČ: CZ28444248
mail: info@kuzelnyhrad.sk
telefón: +421 02 2057 0035.
poštová adresa: PLK s.r.o., so sídlom Říčanská 69, 250 84 Sibřina, Česká republika

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky v znení platnom v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od týchto všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito všeobecnými obchodnými podmienkami. Takto dohodnuté podmienky nesmú byť v rozpore s inými právnymi úpravami Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

1.2. Zobrazená kúpna cena za tovar na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci zahŕňa aj daň z pridanej hodnoty vo výške stanovenej platným právnym predpisom Slovenskej republiky a nezahŕňa cenu za prepravu tovaru alebo iné voliteľné služby. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak.

1.3. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu tovaru uvedenú na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci. Zmena ceny tovaru sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu tovaru.

1.4. V prípade, že predávajúci nedodrží svoje povinnosti uvedené v platných právnych predpisoch Slovenskej republiky alebo Európskych spoločenstiev alebo v týchto všeobecných obchodných podmienkach, môže si kupujúci uplatniť svoje právo voči predávajúcemu prostredníctvom príslušného súdu.

2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

2.1. Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy zasiela kupujúci predávajúcemu vo forme e-mailovej správy a/alebo vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho, ktorým zaslal návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je odplatný prevod vlastníckeho práva k tovaru označeného kupujúcim za kúpnu cenu a za podmienok, uvedených v tejto objednávke (ďalej len „Objednávka“).

2.2. Následne po odoslaní Objednávky môže obdržať kupujúci na svoju e-mailovú adresu automaticky vykonávané oznámenie o prijatí Objednávky do elektronického systému predávajúceho (ďalej len „Potvrdenie doručenia objednávky“). Na e-mailovú adresu kupujúceho môžu byť v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho Objednávky.

2.3. Potvrdenie doručenia objednávky obsahuje údaje o tom, že predávajúcemu bola doručená Objednávka, nie je však akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy. Predávajúci následne zašle na e-mailovú adresu kupujúceho informáciu o tom, či bola Objednávka kupujúceho akceptovaná (ďalej len „Akceptácia objednávky“). Akceptácia objednávky obsahuje:

 1. informáciu o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene,
 2. tovaru a/alebo iných služieb, údaj o predpokladanej dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o prípadnej cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo,
 3. IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.), prípadne aj iné potrebné údaje.

2.4. Kúpna zmluva je uzavretá doručením Akceptácie objednávky v elektronickej alebo písomnej podobe kupujúcemu.

3. Práva a povinnosti predávajúceho

3.1. Predávajúci je povinný:

 1. dodať na základe objednávky potvrdenej akceptáciou kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
 2. zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,
 3. odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi SR (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad).

3.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

3.3. Ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný predávajúci dodať tovar kupujúcemu v lehote dohodnutej v kúpnej zmluve alebo určenej týmito všeobecnými obchodnými podmienkami alebo za dohodnutú kúpnu cenu, je predávajúci povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). Odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo stornovať objednávku môže kupujúci doručením e-mailu. V prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, vráti predávajúci už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia e-mailu o odstúpení od kúpnej zmluvy resp. stornovania objednávky kupujúcemu na ním určený účet, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade, ak kupujúci v primeranej lehote neprijme náhradné plnenie ponúkané predávajúcim ani neodstúpi od kúpnej zmluvy, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a v prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, predávajúci je povinný vrátiť už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpení od kúpnej zmluvy kupujúcemu.

4. Práva a povinnosti kupujúceho

4.1. Kupujúci bol predávajúcim oboznámený s tým, že súčasťou Objednávky je povinnosť zaplatiť cenu.

4.2. Kupujúci je povinný:

 1. prevziať objednaný a dodaný tovar,
 2. zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,
 3. potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

4.3. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami.

5. Dodacie a platobné podmienky

5.1. Obvyklá dostupnosť tovaru s termínom jeho expedície je uvedená pri každom tovare na internetovej stránke elektronického obchodu.

5.2. Ak sa predávajúci a kupujúci v kúpnej zmluve nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať vec kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať vec v lehote podľa prvej vety, kupujúci ho vyzve, aby dodal vec v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak predávajúci nedodá vec ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy.

5.3. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru aj pred uplynutím lehoty na dodanie tovaru dohodnutej v kúpnej zmluve.

5.4. Zobrazenie tovaru na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci je len ilustračné. Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho umiestnenými na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho sú udávané výrobcom a môžu sa odlišovať od skutočnosti o ± 1% z uvedenej hodnoty.

5.5. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je predávajúcim alebo jeho zástupcom, povereným doručiť tovar a kupujúcim dohodnuté v kúpnej zmluve alebo iným spôsobom v čase pred doručovaním tovaru (ďalej len „Miesto“). Kupujúci je povinný prevziať tovar v časovom rozsahu, ktoré je predávajúcim alebo jeho zástupcom, povereným doručiť tovar a kupujúcim dohodnuté v kúpnej zmluve alebo iným spôsobom v čase pred doručovaním tovaru (ďalej len „Časový rozsah“).

5.6. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na Miesto a v Časovom rozsahu, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru a podpísať protokol o zaplatení Kúpnej ceny a doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru je povinná predložiť predávajúcemu kópiu Akceptácie objednávky. Tovar sa považuje za dodaný a prevzatý okamihom doručenia tovaru kupujúcemu. Doručením tovaru kupujúcemu sa rozumie dodanie tovaru na Miesto, jeho prevzatie kupujúcim alebo treťou osobou splnomocnenou kupujúcim a podpísanie protokolu o zaplatení kúpnej ceny a doručení a odovzdaní tovaru kupujúcim alebo treťou osobou splnomocnenou kupujúcim.

5.7. Ak bude potrebné dodanie tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na Mieste a v Časovom rozsahu alebo v prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od kúpnej zmluvy neprevezme tovar do 7 dní po márnom uplynutí Časového rozsahu, vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie tovaru na Miesto.

5.8. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal ihneď po doručení v prítomnosti zástupcu predávajúceho. V prípade zistenia existencie vady tovaru je zástupca predávajúceho povinný umožniť kupujúcemu vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe vady tovaru, ktorého správnosť potvrdí zástupca predávajúceho. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne kupujúci odmietnuť prevziať dodaný tovar s vadou alebo potvrdiť doručenie tovaru s vadou a následne v zmysle čl. 8 týchto všeobecných obchodných podmienok uplatniť zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru na základe vyhlásenia predávajúceho o záruke za vady tovaru u predávajúceho.

5.9. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v bode 5.2. týchto všeobecných obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na bankový účet kupujúceho určený kupujúcim.

5.10. Kúpna zmluva je uzavretá s rozväzovacou podmienkou s tým, že ak kupujúci neuhradí predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu dle týchto všeobecných obchodných podmienok v lehote 15 dní od výzvy predávajúceho na prevzatie tovaru, zmluva sa od začiatku ruší, zmluvné strany si vrátia alebo nahradia všetky prijaté plnenia a predávajúci nadobúda právo voľne disponovať s objednaným tovarom.

6. Kúpna cena

6.1. Kúpna cena za tovar dohodnutá v kúpnej zmluve medzi predávajúcim a kupujúcim je uvedená v Akceptácii objednávky (ďalej len „kúpna cena“). Ak je Kúpna cena uvedená v potvrdení doručenia objednávky vyššia ako cena za identický tovar uvedená v ponuke elektronického obchodu v čase odoslania Objednávky kupujúcim, predávajúci doručí kupujúcemu elektronickú správu s informáciou o ponuke novej kúpnej ceny v inej výške, ktorá sa považuje za návrh predávajúceho na uzavretie novej kúpnej zmluvy, ktorý musí kupujúci výslovne potvrdiť e-mailom alebo písomne, aby došlo k platnému uzatvoreniu kúpnej zmluvy.

6.2. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu Kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru v hotovosti, resp. platobnou kartou pri osobnom prevzatí tovaru, dobierkou v mieste dodania tovaru alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v Akceptácii objednávky alebo na internetovej stránke predávajúceho v čase pred prevzatím tovaru.

6.3. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu Kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá Kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

6.4. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu Kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

6.5. V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú Kúpnu cenu do momentu dodania tovaru na Miesto a zmluvné strany sa nedohodli na zaplatení Kúpnej ceny za tovar v splátkach, predávajúci je oprávnený odoprieť dodanie tovaru kupujúcemu.

6.6. Náklady spojené s montážou a vynáškou tovaru nie sú zahrnuté v Kúpnej cene a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť.

7. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

7.1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej Kúpnej ceny za tovar.

7.2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď kupujúci alebo tretia osoba splnomocnená kupujúcim prevezme tovar od predávajúceho alebo od jeho zástupcu, povereného doručiť tovar, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď predávajúci umožní kupujúcemu nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

8. Záruka za akosť tovaru

8.1. Zmluvné strany sa dohodli, že tento článok všeobecných obchodných podmienok je súčasťou všeobecných obchodných podmienok a zmluvné strany sa zároveň dohodli, že týmto článkom všeobecných obchodných podmienok sa budú zmluvné strany riadiť, pretože kupujúci je osobou, ktorá je podnikateľom v zmysle ust. § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka.

8.2. Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu tovar v množstve, akosti a vyhotovení, ktoré je určené v záväznom akceptovaní objednávky, a musí ho zabaliť alebo vybaviť na prepravu spôsobom určeným v týchto všeobecných obchodných podmienkach.

8.3. Predávajúci sa zaväzuje, že dodaný tovar bude po dobu 1 roka odo dňa jeho dodania spôsobilý na použitie na účel uvedený v návode na použitie a že si zachová, vlastnosti uvedené v návode na použitie.

8.4. Ak predávajúci poruší povinnosti ustanovené v bode 8.2. alebo v bode 8.3. týchto všeobecných obchodných podmienok, má tovar vady.

8.5. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, o ktorých kupujúci v čase uzavretia zmluvy vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti, za ktorých sa kúpna zmluva uzavrela, musel vedieť, ibaže sa vady týkajú vlastností tovaru, ktoré tovar mal mať podľa kúpnej zmluvy.

8.6. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo ak tak neurobí včas, v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

8.7. Predávajúci zodpovedá za vadu, ktorú má tovar v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho, aj keď sa vada stane zjavnou až po tomto čase.

8.8. Predávajúci zodpovedá takisto za akúkoľvek vadu, ktorá vznikne po dobe keď prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho, ak je spôsobená porušením jeho povinností.

8.9. Kupujúci je povinný prezrieť tovar pri prechode nebezpečenstva škody na tovare. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal hneď po doručení v prítomnosti zástupcu predávajúceho, ktorým je aj pracovník prepravnej spoločnosti. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí zástupca predávajúceho, ktorým je aj pracovník prepravnej spoločnosti. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.

8.10. Ak kupujúci tovar neprezrie, môže uplatniť nároky z vady zistiteľnej pri prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare.

8.11. Právo kupujúceho z vady tovaru sa nemôže priznať v súdnom konaní, ak kupujúci nepodá správu predávajúcemu o existencii vady tovaru bez zbytočného odkladu po tom, čo

 1. kupujúci vadu zistil,
 2. alebo kupujúci pri vynaložení odbornej starostlivosti mal vadu zistiť pri prehliadke, ktorú je povinný uskutočniť,
 3. alebo sa vada mohla zistiť neskôr pri vynaložení odbornej starostlivosti, najneskôr však do jedného roka od doby dodania tovaru.

8.12. Kupujúci je povinný podať predávajúcemu správu o existencii vady tovaru a uplatniť si svoj nárok voči predávajúcemu vyplývajúci mu z existencie vady tovaru najneskôr v lehote 3 pracovných dní odo dňa zistenia vady tovaru alebo odo dňa, kedy vada tovaru mohla byť pri náležitej starostlivosti kupujúcim zistená. Neuplatnením nároku z vady tovaru v lehote 3 dní odo dňa zistenia vady tovaru alebo odo dňa, kedy vada tovaru mohla byť zistená zanikajú všetky práva kupujúceho voči predávajúcemu vyplývajúce mu z existencie vady tovaru.

8.13. Ak je dodaním tovaru s vadami porušená kúpna zmluva podstatným spôsobom, môže kupujúci:

 1. požadovať odstránenie vady dodaním náhradného tovaru za vadný tovar, dodanie chýbajúceho tovaru a požadovať odstránenie právnych vád, alebo
 2. požadovať odstránenie vady opravou tovaru, ak je vada opraviteľná, alebo
 3. požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo
 4. odstúpiť od zmluvy.

8.14. Voľba medzi nárokmi uvedenými v bode 8.13. týchto všeobecných obchodných podmienok patrí kupujúcemu, len ak ju oznámi predávajúcemu v písomnom oznámení o existencii vady tovaru podľa bodu 8.11. týchto všeobecných obchodných podmienok zaslanom najneskôr v lehote do 3 pracovných dní odo dňa zistenia vady alebo odo dňa, kedy vada mohla byť pri náležitej starostlivosti kupujúcim zistená.

8.15. Nárok uplatnený v zmysle bodu 8.13. týchto všeobecných obchodných podmienok nemôže kupujúci meniť bez súhlasu predávajúceho.

8.16. Ak predávajúci neodstráni vady tovaru v primeranej dodatočnej lehote, ktorá je najmenej 30 dní alebo ak oznámi pred jej uplynutím, že vady neodstráni, môže kupujúci odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny.

8.17. Ak kupujúci neoznámi voľbu svojho nároku v lehote uvedenej v bode 8.11. týchto všeobecných obchodných podmienok, má nároky z vád tovaru ako pri nepodstatnom porušení kúpnej zmluvy.

8.18. Ak je dodaním tovaru s vadami porušená kúpna zmluva nepodstatným spôsobom, môže kupujúci:

 1. požadovať dodanie chýbajúceho tovaru a odstránenie ostatných vád tovaru (opravu tovaru), alebo
 2. zľavu z kúpnej ceny.

8.19. Ak kupujúci neuplatní nárok na zľavu z kúpnej ceny podľa bodu 8.13. písm. c) a 8.18. písm. b) týchto všeobecných obchodných podmienok v lehote uvedenej v bode 8.11. týchto všeobecných obchodných podmienok alebo neodstúpi od zmluvy podľa bodu 8.13. písm. d) týchto všeobecných obchodných podmienok v lehote uvedenej v bode 8.11. týchto všeobecných obchodných podmienok je predávajúci povinný dodať kupujúcemu chýbajúci tovar a odstrániť právne vady tovaru. Ostatné vady tovaru je predávajúci povinný odstrániť podľa svojej voľby opravou tovaru alebo dodaním náhradného tovaru; zvoleným spôsobom odstránenia vád však nesmie spôsobiť kupujúcemu vynaloženie neprimeraných nákladov.

8.20. Ak kupujúci požaduje odstránenie vád tovaru, nemôže pred uplynutím dodatočnej primeranej lehoty uvedenej v bode 8.16. týchto všeobecných obchodných podmienok, ktorú je povinný poskytnúť na tento účel predávajúcemu, uplatniť iné nároky z vád tovaru, okrem nároku na náhradu škody a na zmluvnú pokutu, ibaže predávajúci oznámi kupujúcemu, že nesplní svoje povinnosti v tejto lehote.

8.21. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak vady včas neoznámil predávajúcemu.

8.22. Informácie o servisných miestach pre záručný a pozáručný servis sú uvedené na zadnej strane záručného listu alebo ich poskytne predávajúci kupujúcemu na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

8.23. Kupujúci má právo na bezplatné odstránenie vady tovaru po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie a návodu oprávnenému zástupcovi predávajúceho spolu so záručným listom a dokladom o zaplatení.

8.24. Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť svoje práva vyplývajúce mu z existencie vady tovaru v prevádzkarni predávajúceho tak, že doručí tovar do prevádzkarne predávajúceho na vlastné náklady a doručí predávajúcemu oznámenie podľa bodu 8.11. týchto všeobecných obchodných podmienok. Kupujúci je povinný zabezpečiť takú prepravu tovaru, aby pri preprave nedošlo k jeho ďalšiemu poškodeniu. Kupujúci je povinný v oznámení podľa bodu 8.11. týchto všeobecných obchodných podmienok presne označiť druh a rozsah vád tovaru. Zákazník má právo uplatniť svoje práva vyplývajúce mu z existencie vady tovaru aj u osoby oprávnenej výrobcom tovaru na vykonávanie záručných opráv (ďalej len „určená osoba“). Zoznam určených osôb je uvedený v záručnom liste alebo ho kupujúcemu zašle na jeho žiadosť predávajúci.

8.25. Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení práv vyplývajúcich z existencie vady tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť vady tovaru, ktorých sa uplatnenie práv vyplývajúcich z existencie vady tovaru týka.

8.26. Kupujúci nemá právo uplatniť svoje práva vyplývajúce z existencie vady tovaru na vadu, o ktorej bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorej s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

8.27. Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný obdobný tovar s porovnateľnými technickými parametrami.

8.28. Nárok na uplatnenie práv vyplývajúcich z existencie vady tovaru u predávajúceho kupujúcim zaniká:

 1. nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru,
 2. neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,
 3. uplynutím doby uvedenej v bode 8.11. písm. c) týchto všeobecných obchodných podmienok,
 4. mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
 5. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
 6. neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
 7. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
 8. poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
 9. poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
 10. neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
 11. zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

8.29. Predávajúci môže o spôsobe vybavenia uplatnených práv kupujúceho vyplývajúcich z existencie vady tovaru po doručení oznámenia podľa bodu 8.11. týchto všeobecných obchodných podmienok rozhodnúť nasledovne:

 1. odovzdať kupujúcemu opravený tovar,
 2. vymeniť kupujúcemu tovar,
 3. vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu tovaru,
 4. vyplatiť kupujúcemu primeranú zľavu z ceny tovaru,
 5. odôvodnene zamietnuť uplatnenie si práv kupujúceho vyplývajúcich z existencie vady tovaru.

8.30. Doba, počas ktorej zodpovedá predávajúci je 12 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba výrobcom, dovozcom alebo predávajúcim iná, a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou.

8.31. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedená informácia o výmene tovaru, a prípadné ďalšie uplatnenia práv vyplývajúcich z existencie vady tovaru sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto dokladu. v prípade výmeny tovaru za nový začne bežať záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.

8.32. Oprávnenie kupujúceho na uplatnenie práv vyplývajúcich z existencie vady tovaru vady tovaru je po tom, ako využil svoje právo a požiadal predávajúceho o odstránenie vady tovaru podľa bodu 8.13. týchto všeobecných obchodných podmienok skonzumované a bez ohľadu na rozhodnutie predávajúceho o spôsobe vybavenia už opätovne nie je oprávnený pre tú istú jedinečnú vadu (nie vadu rovnakého druhu) uplatňovať práva vyplývajúcich z existencie tejto jedinečnej vady tovaru opakovane.

8.33. V prípade, že predávajúci zamietne uplatnenie si práv kupujúceho vyplývajúcich z existencie vady tovaru, ale vada výrobku objektívne jestvuje a nebola odstránená, môže si kupujúci uplatniť svoje právo na odstránenie vady tovaru prostredníctvom sú­du.

9. Osobné údaje a ich ochrana

9.1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je na účely riadneho vybavenia a doručenia objednávky v prípade, ak je fyzickou osobou, povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je na účely riadneho vybavenia a doručenia objednávky v prípade, ak je právnickou osobou, povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, IČ DPH (ak mu bolo pridelené), číslo telefónu a e-mailovú adresu.

9.3. Kupujúci, ktorý sa v rámci internetového obchodu zaregistroval, si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje, ako aj zrušiť svoju registráciu po prihlásení sa na internetovej stránke elektronického obchodu v časti, ktorá obsahuje jeho osobný profil.

9.4. Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že v zmysle čl. 6 ods.1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len „Nariadenie“), predávajúci ako prevádzkovateľ informačného systému bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v rámci predzmluvných vzťahov s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

9.5. V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia môže Predávajúci po doručení objednaného tovaru, resp. služby Kupujúcemu, na základe oprávneného záujmu spracúvať osobné údaje Kupujúceho aj na účely priameho marketingu a zasielať na e-mailovú adresu Kupujúceho informácie o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch, resp. službách.

9.6. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

9.7. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s čl. 5 ods.1 písm. a) a písm. b) Nariadenia, bude osobné údaje kupujúceho získavať výlučne na účel uvedený v týchto všeobecných obchodných podmienkach.

9.8. Predávajúci vyhlasuje, že na iné účely ako je uvedené v týchto všeobecných obchodných podmienkach bude získavať osobné údaje vždy osobitne na základe súhlasu kupujúceho, resp. vždy osobitne na adekvátnom právnom základe a zároveň zabezpečí, že sa tieto osobné údaje budú spracúvať a využívať výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu na ktorý boli zhromaždené a nebude ich združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iný účel alebo na účel plnenia kúpnej zmluvy.

9.9. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky potvrdil, že predávajúci mu dostatočným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom oznámil:

 1. svoje identifikačné údaje, ktoré sú uvedené v čl. 1. týchto všeobecných obchodných podmienok preukazujúce totožnosť predávajúceho,
 2. kontaktné údaje predávajúceho, resp. zodpovednej osoby predávajúceho,
 3. účel spracúvania osobných údajov ktorým je uzavretie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim a právny základ spracúvania osobných údajov,
 4. že požadované osobné údaje na účely uzavretia kúpnej zmluvy a riadneho vybavenia a doručenia objednávky je kupujúci povinný poskytnúť,
 5. ak sa spracúvanie zakladá na čl. 6 ods.1 písm. f), že oprávneným záujmom, ktorý predávajúci sleduje, je priamy marketing,
 6. identifikačné údaje tretej strany, ktorou je spoločnosť, ktorá doručí kupujúcemu objednaný tovar tak, že tieto údaje sú uvedené v akceptácii objednávky, resp. identifikačné údaje iných príjemcov alebo kategórie príjemcov osobných údajov ak existujú,
 7. dobu uchovávania osobných údajov, resp. kritériá na jej určenie,

9.10. Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje Nariadeniu ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

9.11. Predávajúci v súlade s Nariadením poskytuje kupujúcemu, ktorého údaje spracúva, nasledujúce informácie:

 1. totožnosť a kontaktné údaje predávajúceho a v príslušných prípadoch zástupcu predávajúceho,
 2. kontaktné údaje prípadnej zodpovednej osoby,
 3. účely spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania,
 4. ak sa spracúvanie zakladá na čl. 6 ods. 1 písm. f), oprávnené záujmy, ktoré sleduje predávajúci alebo tretia strana,
 5. okruh príjemcov, alebo kategórie príjemcov osobných údajov, ak existujú,
 6. v relevantnom prípade informáciu o tom, že predávajúci zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii,
 7. dobu uchovávania osobných údajov, resp. kritériá na jej určenie,
 8. informácie o existencii práva požadovať od predávajúceho prístup k jeho osobným údajom a práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo práva namietať proti spracúvaniu ako aj práva na prenosnosť údajov,
 9. ak je spracúvanie založené na čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia (súhlas kupujúceho), existenciu práva kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase pred jeho odvolaním
 10. právo podať sťažnosť dozornému orgánu,
 11. informácie o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je kupujúci povinný poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov,
 12. existenciu automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania;

Kupujúci má právo získať od predávajúceho kópiu osobných údajov, ktoré sa spracovávajú a k nej má právo získať aj všetky vyššie uvedené informácie. Za akékoľvek ďalšie kópie o ktoré kupujúci požiada môže predávajúci účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom na vyhotovenie kópie.

9.12. Ak kupujúci uplatní svoje právo podľa bodu 9.2 písomne alebo elektronicky a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo podľa bodu 9.2, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto Nariadenia.

9.13. Kupujúci má právo u predávajúceho namietať voči spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak kupujúci namietne takéto spracúvanie, predávajúci ukončí spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu odo dňa doručenia takejto námietky predávajúcemu a osobné údaje dotknutého kupujúceho sa na takéto účely už nesmú a nebudú spracúvať.

9.14. Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR. Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.

9.15. Predávajúci prijme vhodné opatrenia s cieľom poskytnúť kupujúcemu všetky informácie uvedené v bode 9.2 v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, jasne a jednoducho formulované. Predávajúci poskytne informácie elektronicky alebo v súlade s Nariadením inými prostriedkami, na ktorých sa s kupujúcim dohodne.

9.16. Informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe žiadosti kupujúceho, poskytne predávajúci kupujúcemu bez zbytočného odkladu, v každom prípade do jedného mesiaca od doručenia žiadosti.

9.17. Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že z titulu plnenia uzavretej zmluvy sa pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. okruhom príjemcov:

 1. Geis CZ s.r.o., so sídlom Zemská 211/I, 337 01 Ejpovice, Česká republika, IČO: 44 567 359 zapísaná na registrovom súde v Plzni, spisová značka: C 14475
 2. Geis SK s.r.o., so sídlom Trňanská 6, 960 01 Zvolen, IČO: 31 324 428, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sro, Vložka č. 2083/S
 3. TOPTRANS EU, a.s., so sídlom Na Priehon 50, 949 01 Nitra, IČO: 36 703 923, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sa, Vložka č.10363/N
 4. Slovenská pošta, a. s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36 631 124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č. 803/S
 5. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky, so sídlom Karadžičova 2, 811 09 Bratislava, IČO: 47 258 713, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Po, Vložka č. 2990/B
 6. Zásilkovna s.r.o. so sídlom Lihovarská 1060/12, 190 00 Praha 9, , Česká republika, IČ: 28408306 DIČ: CZ28408306, , zapísaná v Obchodnom registri z pod spisovou značkou C 139387, Městský soud v Praze
 7. Zásielkovňa s. r. o., so sídlom Kopčianska 3338/82A851 01 Bratislava, IČO: 48136999, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 105158/B
 8. Direct Parcel Distribution CZ s.r.o., IČO 61329266, se sídlem Říčany u Prahy, Modletice 135, PSČ 25101, Česká republika zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 52346

10. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito všeobecnými obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v objednávke. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 15 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim.

11. Záverečné ustanovenia

11.1. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

11.2. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ.

11.3. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Obchodného zákonníka.

11.4. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

11.5. Kupujúci zaškrtnutím políčka potvrdzuje, že sa s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, ich obsahu porozumel a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

11.6. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 1.4.2021.

Přílohy

Formulár na odstúpenie od zmluvy (PDF)

Reklamačný list (PDF)